Приемо предавателен протокол за стока – образец

Изтегляне на образец – бланка за приемо предавателн протокол за стока

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, на ………….  ………….. г., в гр. ……………………………….. между:

1. Доставчик ……………………………………………… с ЕГН: ………………………..

с адрес: …………………………………. , телефон: …….…………………..

на длъжност управител в фирма …………………………………   ЕИК ………………………….

и

2. Купувач …………………………………………………………. с ЕГН: ………………………

с адрес: ………………………………………………… …………………………………………………

телефон: …….…………………..,       на длъжност ……………………………………….

в фирма  …………………………………………………………………………………….

ЕИК…………………………. 

се състави настоящият Приемо-предавателен протокол:

Доставчика предава на Купувача стоката изрично упомената във фактура

№……………..от …………………  г.

Купувачът приема без забележка стоката от Доставчика.

Настоящият приемо-предавателен протокол се състави в два  еднообразни екземпляра – по един за предаващия и приемащия и един за

ПРЕДАЛ: …………………                              ПРИЕЛ:…………………..