Документи за пенсиониране

 

Получаването на пенсия е свързано с определени изисквания, които често са неясни, объркващи и дори високи. Ако ви предстои пенсиониране, но не сте сигурни какви документи трябва да подадете и къде да го направите, тази информация ще ви бъде полезна.

Право на пенсия имат всички лица, които са работили по трудови правоотношения, имат нужната възраст и стаж и едновременно покриват две основни изисквания – да са навършили определена възраст и да имат необходимия трудов стаж. Те са различни за мъжете и жените.

Пенсионна възраст:

 • При жените – навършени 61 години и 2 месеца.
 • При мъжете – навършени 64 години и 1 месец.

Стаж:

 • При жените – 35 години и 6 месеца.
 • При мъжете – 38 години и 6 месеца.

Документи за пенсиониране:

 • УП-1 – заявление по образец, което се подава в НОИ;
 • Заповед за прекратяване на трудовия договор при последния осигурител;
 • Трудова/и книжки, осигурителни книжки;
 • Акт за раждане на дете/деца, ако майката е била неработеща по време на майчинството.
 • Военно-отчетна книжка – за мъжете;
 • УП-2 – нужен е за изчисляване размера на пенсията.
 • УП-3 – в някои случаи.

УП-1 е заявление, което се подава във филиалите на НОИ и към него се прилагат останалите документи. Задължително се представя заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с последния осигурител.

Главен документ за осигурителен стаж са трудовата и осигурителната книжка, военно-отчетната книжка и актът за раждане, в случай че майката е била неработеща по време на майчинството.

УП-2 е документ, удостоверяващ осигурителния доход за период от 3 последователни години, който период може да бъде избран от 15-годишен период (01.01.1982 г. – 31.12.1996 г.). Осигурителният доход от 01.01.1997 г. е задължителен и за него се изготвя УП-2 от тази дата до датата на прекратяване на последния трудов договор.

УП-3 е документ, който може да замести неправилно оформения или незаверен стаж от даден осигурител, като УП-3 трябва да бъде издаден именно от него.

Самата пенсия се отпуска от датата на придобиване на правото за нея, само ако заявлението и нужните документи са подадени в срок до 2 месеца от тази дата. Ако този срок се пропусне, пенсията се отпуска от датата на подаване на заявлението.

За да бъдат подготвени всички документи в срок, от НОИ разпращат писма на всички лица, които придобиват право на пенсия през съответната година. Това не означава, че пенсията е отпусната, а че може лицето да започне да събира своите документи и да ги подаде в двумесечния срок след навършване на възрастта и придобиване на стажа за пенсиониране.

Освен по-горните документи, може да бъдат нужни и УП-30, който съдържа длъжностите, които лицето е заемало, както и срокът им. УП-12 пък е документ, който удостоверява осигурителния стаж за отделните периоди, както и общия трудов стаж. Документите, които лично на вас ще ви трябват при пенсиониране, ще получите в писмо от НОИ.

Уточняваме, че тази информация е валидна за 2018 година.