Документи за шофьорска книжка

Притежаването на автомобил отдавна не е лукс, а се е превърнало в необходимост, затова и много хора решават да инвестират определена сума в покупката на кола, но разбира се, преди това трябва да разполагат с шофьорска книжка. Ако и на вас ви предстои тази стъпка и се чудите какви документи се подават, информацията по-долу ще ви бъде полезна.

Издаването на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) се случва след подаване на тези документи в звената на „Пътна полиция“ при СДВР или ОД на МВР (разбирайте КАТ) по вашия постоянен адрес:

  1. Заявление.
  2. Лична карта за справка.
  3. Документ за медицински преглед на водача на МПС или протокол от ТОЛЕК (Транспортна областна лекарска експертна комисия) или ТЦЛЕК (Транспортна централна лекарска комисия).
  4. Удостоверение за завършен курс за оказване на първа долекарска помощ (издава се от БЧК).
  5. Декларация, удостоверяваща, че обичайното пребиваване на лицето не е в друга държава – членка на ЕС и не притежава валидно свидетелство, издадено от тази държава.
  6. Копие от документ за завършено минимум основно образование.
  7. Квитанция за платена такса.
  8. Нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично.
  9. Към всички копия от документи се представят и оригиналите за справка.

След завършване на курс за обучение за водач на МПС от ДАИ (Държавна автомобилна инспекция) изпращат удостоверението ви директно в КАТ като срокът е около 3 работни дни.

Заявлението за първоначално издаване на книжка се генерира автоматично от системата на МВР и е попълнено, ваша задача е да проверите верността на данните и да се подпишете.

Към това заявление се прилага документ от личния лекар, ТОЛЕК или ТЦЛЕК, удостоверяващ здравословното ви състояние и дали сте годен да управлявате МПС. Има такса за издаване на този документ, а валидността му е 6 месеца.

При първоначално издаване на шофьорска книжа е задължително преминаването на обучение по оказване на първа медицинска помощ при пътнотранспортни произшествия, което обучение се провежда в звената на Български Червен Кръст.

Можете да имате само едно СУМПС, издадено от държава-членка на ЕС и поради тази причина се подава декларация, че обичайното ви пребиваване не е в друга държава-членка на ЕС и нямате друго валидно СУМПС издадено от съответната държава. Тази декларация се попълва предварително, а се подписвате пред служителя, приемащ вашите документи. Когато заявлението не се подава лично, е задължително да се направи нотариално заверено пълномощно. В този случай е нужно да попълните и подпишете предварително декларацията за обичайно пребиваване и да заверите този подпис нотариално, а пълномощникът ви да го приложи към документите за издаване на книжка.

Квитанцията за платена държавна такса се плаща на място (в брой или с банкова карта без такса за трансакцията) или по банков път.

За получаването на книжка е нужно да имате най-малко завършено основно образование. Подава се копие от него (а се носи и оригинал за справка), а когато обучението и извършено в училища, извън територията на страната, се подава удостоверение за завършените етапи на обучението.