Документи – свидетелство за съдимост

 

Свидетелството за съдимост е официален документ, който е нужен най-често при постъпване на работа, при подаване на документи за огнестрелно оръжие, при търговия с ценни книжа, както и при практикуване на определени професии – лекар, адвокат, архитект и други.

Свидетелството за съдимост се получава въз основа на подадени документи в Бюрото за съдимост при Софийския районен съд или в Районния съд по местоживеене. За да заявите такова свидетелство, трябва да подготвите и депозирате следните документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Лична карта – не е нужно копие;
  3. Удостоверение за раждане;
  4. Документ за платена държавна такса.

Заявлението се попълва на място от лицето, като гишето за подаване може да е различно в зависимост от това дали е родено в съответното населено място или извън него. Личната карта и удостоверението за раждане са само за справка и не са нужни копия от тях.

Заявлението може да бъде подадено освен лично, и чрез родител, дете, брат/сестра или съпруг, като в този случай е нужно изрично писмено пълномощно. Ако се подава от трето лице, което не влиза в по-горните, е необходимо да се направи изрично нотариално заверено пълномощно.

Вносната бележка за платена такса се издава в два екземпляра, като сумата може да бъде платена по банков път, посочвайки трите имена и ЕГН на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост, на място в банковия клон или с банкова карта на ПОС терминал.

Срокът за изготвяне на свидетелство за съдимост е до 3 работни дни, а по възможност и в рамките на същия ден.

Министерството на правосъдието може да издаде и електронно свидетелство за съдимост. За целта е нужно на лицето да не са били налагани административни наказания по чл.78а от Наказателния кодекс и/или да не са били издавани бюлетини за съдимост. Също така, за да бъде подадено заявлението, трябва да разполагате с електронен подпис.

Същият орган издава справка за съдимост по искане на държавни органи и със служебни цели, но тази справка е различна от свидетелството.