Документи за регистрация в Бюрото по труда

 

Бюрото по труда е главно поделение към Главна дирекция „Услуги по заетостта“, а всяко такова звено обслужва определени общини. Ако на скоро сте загубили работата си или искате да я смените (не е нужно да сте безработен, за да се регистрирате там), трябва да посетите Бюрото по труда, за да се регистрирате там. Така може да следите свободните работни места, различни мерки за заетост и програми за обучение, посредничество между работодател и работник и много други.

Освен да влезете в масива им като кандидат за работа, това ви дава възможност да получавате парично обезщетение за безработица (само ако сте безработни) от НОИ.

Регистрацията се извършва по постоянен или настоящ адрес на лицето, като може да влезете в следните категории – безработни (не работят, но търсят работа и могат да започнат работа в 14-дневен срок от уведомяването им от ДБТ), заети, които желаят да сменят настоящата си работа, учащи се, които искат да работят през свободното си време или лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия в намален размер по чл.68а от КСО или получават пенсия за старост в друга държава.

Документи за регистрация в Бюрото по труда:

  • Лична карта или друг валиден документ за самоличност;
  • Документи за завършено образование и/или квалификация;
  • Трудова книжка или друг документ, който го удостоверява;
  • Други документи – ТЕЛК, ако има, документ за придобиване правото на пенсия и т.н.

След записване, може изискате да ви бъде издадена служебна бележка за регистрация, с която да подадете документи за получаване на обезщетение за безработица от НОИ.

Служителят от БТ, който е обработил данните ви, ще определи дата за следващото ви посещение, на което може да обсъдите евентуално подходящи работни места и/или включване в различни програми за обучение и повишаване на квалификацията.

При промяна в декларираните данни (например започване на работа), сте длъжни в срок до 7 работни дни да уведомите БТ, в което сте регистрирани. При неизпълнение на предписанията, неявяване за подпис или отказ за включване в подходяща програма/приемане на подходяща работа, регистрацията може да бъде прекратена. Възстановяването й е възможно най-малко 6 месеца след прекратяването. Можете и сами да се откажете от регистрацията, а в случай че не сте започнали работа, отново да се регистрирате, без да е необходимо да изчаквате 6-месечния период.