Документи за задграничен паспорт

 

Паспортът е важен документ, който удостоверява самоличността в рамките на държавата, както и зад граница. Издаването му се налага при пътуване и пребиваване в държави, които не са членки на ЕС.

Документите за издаване на паспорт се подават в съответното звено на СДВР или районното управление по постоянен адрес. А нужните документи са:

  1. Заявление за издаване на паспорт.
  2. Документ за платена държавна такса.
  3. Копие от удостоверение за раждане – при подаване на заявление за лица под 18-годишна възраст.
  4. Лична карта за справка.

Заявлението се предоставя от служител в районното управление и е попълнено автоматично от информационната им система. Ваше задължение е да проверите коректността на данните, да се попълнят празните полета и да се маркира, където има нужда. При необходимост от промяна на генерираните данни, трябва да се представят съответните документи, които я удостоверяват – при промяна на имена, постоянен адрес, транслитерацията на имената и месторождението (при първи документ тя може да се различава от нормативно установената). При подаване на заявлението може да отбележите, ако друг човек ще трябва да получи вашите документи – вписват се имена, ЕГН и номер на лична карта.

Таксата за услугата се заплаща на място, а документът се прилага към заявлението.

Лицата до 14-годишна възраст също могат да имат задграничен паспорт, като  за неговото издаване заявлението трябва да се подаде от двамата родители. При невъзможност на един от родителите да присъства, подписът се полага от упълномощено лице, което разполага с нотариално заверено изрично пълномощно. Непълнолетните лица между 14 г. и 18 г. подават заявлението от свое име, но подпис полагат и двамата родители. В тези случаи се изисква и копие от удостоверението за раждане, дори лицето да има издадена лична карта.

След подаване на документите, служител от звеното снема биометрични данни – снимка и два пръстови отпечатъка (на ляв и десен показалец), а лицето полага подпис.

Готовият задграничен паспорт се получава от родител/настойник, от лицето, което е вписано при подаване на заявление или от изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.