Документи за регистрация на фирма

 

Много хора се сблъскват с бумащина и неразбираеми укази, заповеди и изисквания, когато решат да регистрират собствена фирма. По-долу ще разгледаме кои са те за две от най-популярните форми в България – ЕООД и ООД. Разликата между тях е в броя на хората, които притежават част от капитала. В първия случай капиталът е еднолична собственост, а във втория – поне двама, но без изискване на равни капиталови части.

Всички документи се подават в Агенцията по вписванията, а за самата услуга трябва да платите такса. Откриването на набирателна сметка за внасяне на капитала също се таксува, а размерът се определя от самата банка.

Документи за регистрация на ЕООД:

 1. Заявление образец А4 – попълва се предварително и към него се прилагат останалите документи от списъка по-долу.
 2. Бележка за внесен капитал – банката е по избор. Предварително трябва да се открие набирателна сметка, по която да бъде внесен капиталът. След това тя се закрива и се открива фирмена сметка.
 3. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – нужна е нотариална заверка и подпис от управителя.
 4. Учредителен акт.
 5. Учредителен протокол – съдържа взетите решения от учредителното събрание, както и неговия дневен ред.
 6. Решение за назначаване на едноличния собственик на капитала като управител.
 7. Декларация за истинността на заявените обстоятелства – тя е по чл.13, ал. 4 от Закон за Търговския регистър и се подписва лично от заявителя.
 8. Декларация по чл. 142 от Търговски закон за забрана на конкурентна дейност.
 9. Декларация по чл. 141 от ТЗ, с която управителят декларира, че отговаря на изискванията по закон.
 10. Заявление Д1 за запазване на фирма – не е задължително и се таксува.
 11. Разрешение или лиценз за дейността на фирмата, ако се изисква такова.

Заявление образец А4 е най-важният документ при регистриране на ЕООД. Към него се прилагат останалите документи.

Декларацията по чл. 13, ал. 4 от ЗТР за истинността на декларираните данни се заявява и подписва лично. Ако това е невъзможно, тогава се изготвя декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТР, която се подава от приносителя (когато се подава от лице, различно от заявителя).

Документи за регистрация на ООД:

 1. Заявление по образец А4 – към него се прилагат останалите документи.
 2. Бележка за внесен капитал – законовият минимум е 2 лв., а ако сте избрали да внесете повече, сумата трябва да бъде най-малко 70% от определения капитал. Открива се набирателна сметка в банка по избор, по която сметка се превежда капиталът. Тази сметка се закрива след това и се открива фирмена.
 3. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен).
 4. Дружествен договор.
 5. Протокол от Общото събрание на съдружниците – в този документ са вписани дневния ред на събранието и решенията, които са взети на него.
 6. Решение за назначаване на управител от общото събрание.
 7. Декларации по чл. 13, ал. 4 или т. 5 от ЗТР за деклариране на истинността на заявените обстоятелства. Първата се подава лично, а втората чрез приносител, ако заявителят няма възможност да го направи сам.
 8. Декларация по чл. 142 от Търговски закон за забрана на конкурентна дейност.
 9. Заявление Д1 за запазване на фирмата – не е задължително.
 10. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ, чрез която управителят декларира, че отговаря на изискванията за управител на фирма.
 11. Лиценз или разрешение в зависимост от дейността на фирмата.

Имайте предвид, че от типа на занимание на фирмата или е ЕТ или друг вид, може да са нужни и различни документи. Съветваме ви да направите консултация със счетоводител и/или юрист или направо да се доверите на техния опит, за да регистрират фирмата ви. Разбира се, тази услуга се плаща, но спестява много време и нерви.