Молба за неплатен отпуск

Формуляри за подаване на молба за неплатен годишен отпуск:

Резолюция на управителя:                                                                      

__________________________________

__________________________________

__________________________________                                                                     До Управителя

                            / подпис,печат/

                     На___________________

                                                                                                                           Гр___________________

МОЛБА

От __________________________________________________________________________

ЕГН: _____________, живущ/а в  гр./с_____________адрес___________________________,

на  длъжност_________________________________________________________________

Уважаеми господин Управител,

На основание чл.160 от Кодекса на труда, моля да ми разрешите ползването на  НЕПЛАТЕН  

отпуск в размер на _________________ работни дни, считано от________________ г.  

Дата:_________________                                                                          С Уважение :_____________

__________________________________________________________________________________