Молба за напускане с предизвестие – образец

З А Я В Л Е Н И Е

от ………………………………………………………………………………………………………

ЕГН ……………………………,

настоящ адрес: ………………………………………………………………………………….

тел: ……………………………………..

E-mail: ….………………………………

ОТНОСНО: Прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда

УВАЖАЕМИ (А) ГОСПОДИН / ГОСПОЖО …………………………………………,

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда желая да бъда освободен/а от заеманата от мен длъжност в ръководеното от Вас предприятие, след изтичане на законовото предизвестите от 30 дни (или срока на предизвестие по трудовия договор), считано от ……………………………………………………….. (дата).

Моля, да оформите трудовата ми книжка и останалата документация, свързана с прекратяване на трудовото правоотношение, както и да ми начислите и изплатите дължимите обезщетения на основание чл.221, ал.1 и чл.224 от Кодекса на труда.

Надявам се молбата ми да бъде удовлетворена.

Дата:…………..                                                                              Подпис: ……………

гр……………………….                                                       (……………………………….)