Документи за Граждански брак

За да бъде съюзът на младоженците законен, според Конституцията на Република България, единствена валидна форма е гражданския брак.

Сключването на граждански брак трябва да стане при спазването на определена процедура и във формата, определена от закона. Трябва да бъдат извършени всички, предвидени в Семейния кодекс, действия, и то в посочената последователност.

Необходими документи за записване за граждански брак:

 • Двете лични карти на младоженците;
 • Медицински свидетелства, които да установяват, че не страдат от болестите, които са пречка за брак ( валидността им е 30 дни от датата на издаването им);
 • Квитанция за платени такси;
 • Попълнен формуляр с имената и данните на младоженците и кумовете;
 • Допълнителни документи, ако са необходими и има такива (например свидетелства за предишни разводи и др.).

Процедурата е следната:

 1. записване за граждански брак (заявление);
 2. подаване на необходимите документи;
 3. сключване на граждански брак (подписване).

В деня на подписването в Ритуалната зала е необходимо да носите:

 • Личните карти на младоженците и кумовете;
 • Квитанции за платени такси (за ритуала  и допълнителни услуги, ако има такива);
 • Брачните халки;
 • Две ритуални чаши със съответната им украса;
 • Шампанско, сватбени кошнички, сладки и бонбони за почерпка.

За сключване на граждански брак с чужд гражданин са Ви необходими:

 • Копие от документа за самоличност на чуждия гражданин ( международен паспорт) – преведен на български език;
 • Официален документ от властите на съответната страна, от който да са видни имената на лицето, пол, дата на раждане, място на раждане и семейно положение (семейното положение трябва да е такова, че да позволява сключването на граждански брак според българското законодателство). Този документ следва да е преведен и легализиран;
 • Медицинско свидетелство за брак на двете лица, които ще встъпват в брак, издадени в България;
 • Копие на личната карта на българския гражданин;
 • Данните на свидетелите (трите имена и ЕГН);
 • Плащане на съответната такса;
 • Превод и легализация на документите на чуждия гражданин могат да се извършат в БГ или в консулство (или посолството на България в съответната държава), като за да извършвате тези действия от негово име в България трябва да имате нотариално заверено пълномощно. Ако младоженците ще са само няколко дни в България най-добре е чуждия гражданин да извърши превода и легализацията на първите два документа във държавата си и да Ви ги изпрати тук.

Не можете да сключите граждански брак ако:

 • не сте навършили 18 години (брак могат да сключат и навършилите 16 години при разрешение от председателя на районния съд по местожителството на единия от тях);
 • сте свързани в брак с друг;
 • някой от двама ви е поставен под пълно запрещение, защото страда от душевна болест или слабоумие;
 • един от вас страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението, както и от болест, която крие сериозна опасност за живота и здравето на другия съпруг (бракът може да се сключи, ако заболяването е известно на другия съпруг).
 • роднини по права линия;
 • братя и сестри, техните деца и други роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
 • лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия и на братя и сестри.
 • Пожелания за граждански брак и сватба може да видите тук.