Необходими документи за развод

Необходими документи за развод по взаимно съгласие:

  • Искова молба – 2 броя;
  • Проект на споразумение;
  • Акт за брак – в оригинал;
  • Акове за раждане на децата – копия със заверка ‘Вярно с оригинала’;
  • Вносна блежка за платена държавна такса – в размер на 25 лв;

При развода по взаимно съгласие двамата съпрузи подават съвместно молба до районния съд, с която представят споразумението по чл.50 от СК. В споразумението съпрузите са  задължени да уредят въпросите относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и имуществените отношения помежду си, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Споразумението се утвърждава от съда, след като провери дали са защитени интересите на децата. Когато прецени , че споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок за отстраняване на недостатъците. Когато недостатъците не бъдат отстранени в срока, съдът отхвърля искането за развод.

Необходими документи за развод по исков ред

  • Искова молба – 3 броя;
  • Акт за брак – в оригинал;
  • Акове за раждане на децата – копия със заверка ‘Вярно с оригинала’;
  • Нотариални актове за имоти, документи за собственост на МПС – копия със заверка ‘Вярно с оригинала’;
  • Вносна бележка за платена държавна такса – в размер на 25 лв.

При развода по исков ред въз основа на дълбоко и непоправимо разстройство на брака, исковата молба се подава от един от съпрузите. Компетентен да разгледа молбата е районният съд по местожителството на ответника. Съдът е задължен да се произнесе служебно по въпросите за вината за разстройството на брака, както и относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, родени от брака, както и имуществените отношения между съпрузите, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име на съпруг. Тези правила се прилагат , ако страните не са сключили брачен договор , който да урежда горепосочените отношения при развод.

При развода по исков ред съпрузите могат да заявят, че са постигнали споразумение, в което са задължени да уредят въпросите относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, родени от брака, както и имуществените отношения помежду си, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име на съпруг. Съдът се произнася по въпроса за вината , само ако има изрично искане от страната или страните по делото , но е задължен да установи наличието на основанието за прекратяване на брака – дълбоко и непоправимо разстройство.

*Във всеки един момент на бракоразводното дело съпрузите могат да решат и да се спогодят, че ще продължат производството по реда на чл.50 от СК, т.е. развод по взаимно съгласие.

 

Къде се подава заявление (иск/искане) за развод/законна раздяла/унищожаване на брака?

Исковете за развод по вина и за унищожаване на брака са родово подсъдни на районните съдилища като първа инстанция. Същите съдилища разглеждат и молбите за развод по взаимно съгласие на съпрузите. Исковете следва да бъдат предявени пред съда по местожителството на ответника. Съдът не следи служебно за спазването на местната подсъдност, но е задължен да изпрати делото на  компетентния съд при възражение от ответника, направено най-късно в срока за отговора на исковата молба.