Необходими документи за Годишен Технически Преглед

За да преминете успешно ГТП (годишен техничеси преглед) на автомобил, ще ви трябват следните документи:

  • Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (голям и малък талон), като се допуска и ксерокопие на големия;
  • Полица от валидна застраховка гражданска отговорност;
  • Ако автомобилът има газова уредба трябва да разполага със стикер “GAS” на задното стъкло. За ППС с монтирана АГУ, отразено в системата на ИААА преди 01.09.2014г., не се изисква документ; За ППС с новомонтирана АГУ след 01.01.2015г. се изисква представянето на протокол за пускане в експлоатация на АГУ, издадено от оторизирана фирма;
  • Документ за платен данък МПС – Документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС. В случай, че данъкът не е заплатен в съответната Община (по лична карта), платежният документ трябва да бъде заверен от същата. Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ. Ако лекият автомобил е собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см и с мощност до 117,64 kW се освобождава от данък МПС. Собствениците на МПС попадащи под този член на закона, трябва да придобият служебна бележка от общината по местожителство, с която да удостоверят освобождаването си от данък МПС пред техническата комисия на пункта за Годишен технически преглед;
  • Документ за самоличност на лицето, което представя автомобила на преглед;

Глобата за управление на технически неизправно МПС или по-точно такова без гидишен технически преглед е до 50лв и се постановява с фиш.

Времетраенето на един технически преглед е не по-малко от двадесет минути и обикновено струва от 35-55лв.

Посочените документи са в съответствие с изискванията на Наредба № Н – 32 на Министерство на транспорта за извършване на годишни технически прегледи.