Документи за купуване/продажба на автомобил

Необходими документи за продажба или купуване на автомобил:

 1. Договор за покупко-продажба на МПС. Няма изискване за броя на екземплярите, които трябва да се представят. Проектът за договор може да се изготви от страните или от нотариуса;
 2. Пълномощно, ако в сделката участва пълномощник, в което МПС се описва така, както в договора за прехвърляне, като се посочват вид, марка, модел, № на двигателя и рамата (шасито) и регистрационните номера. Пълномощното трябва да бъде с нотариално заверен подпис;
 3. Ако в сделката участва законен представител, се представя документ, доказващ неговите правомощия (акт за раждане на непълнолетния или малолетния, удостоверение за актуално състояние на юридическо лице – продавач или купувач)
 4. Документ, удостоверяващ правото на собственост на продавача (например договор за прехвърляне на собствеността върху МПС) и свидетелство за регистрация или само свидетелство за регистрация, ако в него продавачът е вписан като собственик. Преди прехвърляне на МПС продавачът трябва да го е регистрирал в службите на МВР и следователно в свидетелството за регистрация той ще фигурира като собственик на МПС, което е обект на прехвърляне.
 1. Удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя, в случай че МПС е придобито по наследство;
 2. Препис от акт за граждански брак, ако се прехвърля МПС, което е съпружеска имуществена общност. Необходимо е съпрузите да се явят лично пред нотариуса, а ако единият съпруг отсъства, се представя нотариално заверено пълномощно или нотариално заверена декларация, в която той изразява съгласието си за прехвърляне на МПС.
 3. Удостоверение за застрахователна стойност, издадено от застрахователна компания;
 4. Декларация на продавача, че няма непогасени публични държавни и общински вземания по чл.226, ал.2 от ДПК – по 2 броя за всеки от продавачите;
 5. Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец. Ако продавачите или купувачите са съпрузи, подават обща декларация;
 6. Документ за платен местен данък по чл.44 от ЗМДТ. Декларация се подава и данъкът се заплаща в териториалната данъчна дирекция по постоянния адрес / седалище на данъчно задълженото лице;
 7. Документ за платен от продавача данък върху превозните средства до момента на прехвърлянето на собствеността, съгласно чл.52 от ЗМДТ. Ако данъкът е платен до края на календарната година, купувачът не дължи данък върху превозните средства. В случай, че данъкът не е заплатен до края на годината, купувачът е длъжен в двумесечен срок от прехвърлянето да подаде декларация за притежавано МПС и да заплати данъка за съответните месеци;
 8. Ако в сделката участва юридическо лице – удостоверение за актуално състояние, съдебно решение за регистрация.

Необходими документи за нотариус:

 1. Договора–  може и нотариусът да предложи проект на такъв;
 2. Документи за самоличност;
 3. Свидетелство за регистрация на автомобила І-ва и ІІ-ра част (голям и малък талон);
 4. Удостоверение за застрахователна стойност на автомобила (издава се от всеки застрахователен брокер);
 5. Документ за платен данък върху превозното средство;
 6. Ако МПС-то е собственост на двама съпрузи и пред нотариусът се явява само единият от тях, той/тя трябва да представи нотариално заверена декларация от другия, където е дадено изрично съгласие за продажба на МПС-то –  тук е необходим и препис от акта за граждански брак;
 7. Ако участва законен представител – акт за раждане на малолетен, непълнолетен, акт за учредяване на настойничество/попечителство на запретен;
 8. Пълномощно с нотариално заверен подпис, ако има пълномощник на продавача;
 9. Декларация на продавача, че няма непогасени публични държавни и общински вземания (предоставя се от нотариуса);
 10. Удостоверение за платен данък върху превозното средство, като ако продавачът е заплатил данъка до края на годината, аз ще дължа плащане чак от началото на следващата.

 

дължими данъци и такси:

 • Местен данък: Заплаща се преди прехвърляне на МПС с подаване на данъчна декларация от купувача или продавача, в зависимост от това какво е уговорено, в териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес / седалище на данъчно задълженото лице, съгласно чл.45 и чл.49 от ЗМДТ. Основа за определянето на данъка е застрахователната стойност на МПС. Данъкът е в размер на 2 % от посочената стойност. Данъкът се заплаща от купувача, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно.  Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от продавача, другата страна е поръчител. Когато купувачът е в чужбина, данъчно задължен е продавачът.
 • Нотариална такса: Нотариалната такса се определя на основа по-високата между уговорената в договора продажна цена и застрахователната стойност на МПС. Таксата се определя съгласно т.8 и т.11 от Тарифата за нотариалните такси към ЗННД. Таксата се плаща по сметка на нотариуса при удостоверяване на подписите или част от нея – предварително, по искане на нотариуса.

 

задължителни действия след прехвърляне на МПС:

Новият притежател на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в двуседмичен срок да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договора за придобитата собственост с данните на праводателя с цел издаване на ново свидетелство за регистрация. Ако продавачът и купувачът имат местоживеене в различни общини, праводателят в двуседмичен срок предоставя на службата, регистрирала МПС, копие от договора за прехвърляне на собствеността с данните на новият притежател.

Плащане на данък върху превозните средства. Собствениците на превозни средства подават декларация по чл.54 от ЗМДТ (за леки автомобили или за други превозни средства) пред териториалната данъчна дирекция по постоянния им адрес, съответно седалище, за притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.  За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.  При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици. При подаване на декларацията собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство. Данъкът се заплаща, ако не е заплатен от продавача до края на текущата година – чл.58, ал.3 от ЗМДТ.