Документи за огнестрелно оръжие

 

Притежаването на собствено огнестрелно оръжие е изключителна отговорност и поради тази причина изискванията за неговото легално придобиване са доста високи. Ако желаете да имате такова или искате да работите като въоръжена охрана, то със сигурност информацията по-долу ще ви бъде полезна.

Преди да се стигне до купуването на пистолет и неговото използване, задължително се преминава курс за безопасно боравене с оръжие. За записването на такъв курс ви трябват:

 • Свидетелство за съдимост – издава се от Районния съд по местоживеене на лицето.
 • Бележка за психическото състояние – издава се от психодиспансер след преглед от специалист.
 • Снимка в паспортен размер.

След успешно завършване на курса за безопасно боравене с оръжие ще получите документ, с който можете да получите разрешение за купуване на огнестрелно оръжие. Този документ няма срок на валидност.

Документи за получаване на разрешително за оръжие:

 • Удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с оръжие.
 • Документ от Национална следствена служба (НСС).
 • Бележка за платена държавна такса.
 • Документ за монтирана каса.
 • Разрешително за закупуване на оръжие.
 • Фактура за покупката на оръжие.
 • Попълнен талон за разрешително;
 • При ново оръжие – сертификат, а при употребявано – документ за техническа годност.

Документът от НСС се изважда с цел да се удостовери, че нямате повдигнати обвинения и не сте следствен към момента. Документите се депозират в служба Контрол на общоопасни средства (КОС), която се намира в Районното управление по местоживеене.

С това обаче не свършват изискванията, следва да закупите и монтирате каса за съхранение на оръжието, като е задължително това да стане на адреса ви по лична карта. След като монтирате касата, кварталният полицай е длъжен да направи проверка за правилното монтиране и другите обстоятелства и да ви даде бележка. Един месец по-късно се очаква да получите разрешителното за закупуване на оръжие.

Срокът за купуване на оръжието е до 3 месеца от издаване на разрешителното и то да бъде с 50 броя боеприпаси. При покупката трябва да изискате фактура, попълване на талон от разрешителното, както и сертификат, ако оръжието е ново. В случай че оръжието е употребявано, трябва да получите документ за неговата техническа изправност.

С документите от покупката на оръжието, самото оръжие и 5 броя от боеприпасите, трябва да отидете отново в служба КОС, за да бъде направена прострелка. Още месец по-късно трябва да получите оръжието си, заедно с разрешително за носене, употреба и съхранение. Това разрешително е с валидност 5 години.

Документи за купуване/продажба на автомобил

 

Необходими документи:

 1. Договор за покупко-продажба на МПС. Няма изискване за броя на екземплярите, които трябва да се представят. Проектът за договор може да се изготви от страните или от нотариуса;
 2. Пълномощно, ако в сделката участва пълномощник, в което МПС се описва така, както в договора за прехвърляне, като се посочват вид, марка, модел, № на двигателя и рамата (шасито) и регистрационните номера. Пълномощното трябва да бъде с нотариално заверен подпис;
 3. Ако в сделката участва законен представител, се представя документ, доказващ неговите правомощия (акт за раждане на непълнолетния или малолетния, удостоверение за актуално състояние на юридическо лице – продавач или купувач)
 4. Документ, удостоверяващ правото на собственост на продавача (например договор за прехвърляне на собствеността върху МПС) и свидетелство за регистрация или само свидетелство за регистрация, ако в него продавачът е вписан като собственик. Преди прехвърляне на МПС продавачът трябва да го е регистрирал в службите на МВР и следователно в свидетелството за регистрация той ще фигурира като собственик на МПС, което е обект на прехвърляне.
 1. Удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя, в случай че МПС е придобито по наследство;
 2. Препис от акт за граждански брак, ако се прехвърля МПС, което е съпружеска имуществена общност. Необходимо е съпрузите да се явят лично пред нотариуса, а ако единият съпруг отсъства, се представя нотариално заверено пълномощно или нотариално заверена декларация, в която той изразява съгласието си за прехвърляне на МПС.
 3. Удостоверение за застрахователна стойност, издадено от застрахователна компания;
 4. Декларация на продавача, че няма непогасени публични държавни и общински вземания по чл.226, ал.2 от ДПК – по 2 броя за всеки от продавачите;
 5. Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец. Ако продавачите или купувачите са съпрузи, подават обща декларация;
 6. Документ за платен местен данък по чл.44 от ЗМДТ. Декларация се подава и данъкът се заплаща в териториалната данъчна дирекция по постоянния адрес / седалище на данъчно задълженото лице;
 7. Документ за платен от продавача данък върху превозните средства до момента на прехвърлянето на собствеността, съгласно чл.52 от ЗМДТ. Ако данъкът е платен до края на календарната година, купувачът не дължи данък върху превозните средства. В случай, че данъкът не е заплатен до края на годината, купувачът е длъжен в двумесечен срок от прехвърлянето да подаде декларация за притежавано МПС и да заплати данъка за съответните месеци;
 8. Ако в сделката участва юридическо лице – удостоверение за актуално състояние, съдебно решение за регистрация.

Необходими документи за нотариус:

 1. Договора–  може и нотариусът да предложи проект на такъв;
 2. Документи за самоличност;
 3. Свидетелство за регистрация на автомобила І-ва и ІІ-ра част (голям и малък талон);
 4. Удостоверение за застрахователна стойност на автомобила (издава се от всеки застрахователен брокер);
 5. Документ за платен данък върху превозното средство;
 6. Ако МПС-то е собственост на двама съпрузи и пред нотариусът се явява само единият от тях, той/тя трябва да представи нотариално заверена декларация от другия, където е дадено изрично съгласие за продажба на МПС-то –  тук е необходим и препис от акта за граждански брак;
 7. Ако участва законен представител – акт за раждане на малолетен, непълнолетен, акт за учредяване на настойничество/попечителство на запретен;
 8. Пълномощно с нотариално заверен подпис, ако има пълномощник на продавача;
 9. Декларация на продавача, че няма непогасени публични държавни и общински вземания (предоставя се от нотариуса);
 10. Удостоверение за платен данък върху превозното средство, като ако продавачът е заплатил данъка до края на годината, аз ще дължа плащане чак от началото на следващата.

 

дължими данъци и такси:

 • Местен данък: Заплаща се преди прехвърляне на МПС с подаване на данъчна декларация от купувача или продавача, в зависимост от това какво е уговорено, в териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес / седалище на данъчно задълженото лице, съгласно чл.45 и чл.49 от ЗМДТ. Основа за определянето на данъка е застрахователната стойност на МПС. Данъкът е в размер на 2 % от посочената стойност. Данъкът се заплаща от купувача, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно.  Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от продавача, другата страна е поръчител. Когато купувачът е в чужбина, данъчно задължен е продавачът.
 • Нотариална такса: Нотариалната такса се определя на основа по-високата между уговорената в договора продажна цена и застрахователната стойност на МПС. Таксата се определя съгласно т.8 и т.11 от Тарифата за нотариалните такси към ЗННД. Таксата се плаща по сметка на нотариуса при удостоверяване на подписите или част от нея – предварително, по искане на нотариуса.

 

задължителни действия след прехвърляне на МПС:

Новият притежател на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в двуседмичен срок да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договора за придобитата собственост с данните на праводателя с цел издаване на ново свидетелство за регистрация. Ако продавачът и купувачът имат местоживеене в различни общини, праводателят в двуседмичен срок предоставя на службата, регистрирала МПС, копие от договора за прехвърляне на собствеността с данните на новият притежател.

Плащане на данък върху превозните средства. Собствениците на превозни средства подават декларация по чл.54 от ЗМДТ (за леки автомобили или за други превозни средства) пред териториалната данъчна дирекция по постоянния им адрес, съответно седалище, за притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.  За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.  При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици. При подаване на декларацията собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство. Данъкът се заплаща, ако не е заплатен от продавача до края на текущата година – чл.58, ал.3 от ЗМДТ.

Документи за записване в детска градина

Необходими документи за ЗАПИСВАНЕ в детска градина:

 • Писмена молба или заявление, попълнено от родителите на място в детската градина;
 • Копие от акта за раждане на детето;
 • Документ, удостоверяващ наличие на предимство /оригинал и ксерокопие/;
 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар (представя се при записване, но се връща на родителя);
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето. (имунизационният паспорт се представя при записване, но се връща на родителя).

Документи преди ПОСТЪПВАНЕ на детето в детска градина:

 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детска градина;
 • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детска градина;
 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина.

Друга полезна информация:

*Кандидатстването и класирането в столичните общински ОДЗ, ЦДГ и СДЯ се извършва единствено през Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ). Няма нужда да ходите на място до детското заведение за кандидатстване, освен ако не желаете регистрацията на детето ви в системата да се извърши от директора на детското заведение (напр. ако нямате достъп до Интернет или имате проблеми с регистрирането на детето в системата).

*Децата, родени през месец януари 2014 г. ще имат възможност да кандидатстват с предния набор, но след като класиранията влязат в текущ режим на прием, т.е. след месец септември 2016 година.

*Децата, които са записани в общински ОДЗ-та автоматично продължават в следващата група през септември.

*Когато бащата фигурира вече в друг семеен профил. Направете регистрация на детето си в системата, без да въвеждате бащата, след което изпратете ЕГН и трите му имена чрез формата за обратна връзка, за да се добави в семейния профил.

*Когато бащата на детето не е българин и няма ЕГН. Направете регистрация на детето, без да въвеждате данните за бащата, след което изпратете имената му и рождената дата и година чрез формата за обратна връзка, за да се добави в семейния профил.

*Предимство по ДК4 ползват кандидатстващите деца, които имат поне един родител, работещ на трудов договор в общинските детски заведения и училища, най-малко 6 месеца преди класиране и не са в период на предизвестие.

Необходими документи за развод

Необходими документи за развод по взаимно съгласие:

 • Искова молба – 2 броя;
 • Проект на споразумение;
 • Акт за брак – в оригинал;
 • Акове за раждане на децата – копия със заверка ‘Вярно с оригинала’;
 • Вносна блежка за платена държавна такса – в размер на 25 лв;

При развода по взаимно съгласие двамата съпрузи подават съвместно молба до районния съд, с която представят споразумението по чл.50 от СК. В споразумението съпрузите са  задължени да уредят въпросите относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и имуществените отношения помежду си, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Споразумението се утвърждава от съда, след като провери дали са защитени интересите на децата. Когато прецени , че споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок за отстраняване на недостатъците. Когато недостатъците не бъдат отстранени в срока, съдът отхвърля искането за развод.

Необходими документи за развод по исков ред

 • Искова молба – 3 броя;
 • Акт за брак – в оригинал;
 • Акове за раждане на децата – копия със заверка ‘Вярно с оригинала’;
 • Нотариални актове за имоти, документи за собственост на МПС – копия със заверка ‘Вярно с оригинала’;
 • Вносна бележка за платена държавна такса – в размер на 25 лв.

При развода по исков ред въз основа на дълбоко и непоправимо разстройство на брака, исковата молба се подава от един от съпрузите. Компетентен да разгледа молбата е районният съд по местожителството на ответника. Съдът е задължен да се произнесе служебно по въпросите за вината за разстройството на брака, както и относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, родени от брака, както и имуществените отношения между съпрузите, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име на съпруг. Тези правила се прилагат , ако страните не са сключили брачен договор , който да урежда горепосочените отношения при развод.

При развода по исков ред съпрузите могат да заявят, че са постигнали споразумение, в което са задължени да уредят въпросите относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, родени от брака, както и имуществените отношения помежду си, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име на съпруг. Съдът се произнася по въпроса за вината , само ако има изрично искане от страната или страните по делото , но е задължен да установи наличието на основанието за прекратяване на брака – дълбоко и непоправимо разстройство.

*Във всеки един момент на бракоразводното дело съпрузите могат да решат и да се спогодят, че ще продължат производството по реда на чл.50 от СК, т.е. развод по взаимно съгласие.

 

Къде се подава заявление (иск/искане) за развод/законна раздяла/унищожаване на брака?

Исковете за развод по вина и за унищожаване на брака са родово подсъдни на районните съдилища като първа инстанция. Същите съдилища разглеждат и молбите за развод по взаимно съгласие на съпрузите. Исковете следва да бъдат предявени пред съда по местожителството на ответника. Съдът не следи служебно за спазването на местната подсъдност, но е задължен да изпрати делото на  компетентния съд при възражение от ответника, направено най-късно в срока за отговора на исковата молба.

Документи за Граждански брак

За да бъде съюзът на младоженците законен, според Конституцията на Република България, единствена валидна форма е гражданския брак.

Сключването на граждански брак трябва да стане при спазването на определена процедура и във формата, определена от закона. Трябва да бъдат извършени всички, предвидени в Семейния кодекс, действия, и то в посочената последователност.

Необходими документи за записване за граждански брак:

 • Двете лични карти на младоженците;
 • Медицински свидетелства, които да установяват, че не страдат от болестите, които са пречка за брак ( валидността им е 30 дни от датата на издаването им);
 • Квитанция за платени такси;
 • Попълнен формуляр с имената и данните на младоженците и кумовете;
 • Допълнителни документи, ако са необходими и има такива (например свидетелства за предишни разводи и др.).

Процедурата е следната:

 1. записване за граждански брак (заявление);
 2. подаване на необходимите документи;
 3. сключване на граждански брак (подписване).

В деня на подписването в Ритуалната зала е необходимо да носите:

 • Личните карти на младоженците и кумовете;
 • Квитанции за платени такси (за ритуала  и допълнителни услуги, ако има такива);
 • Брачните халки;
 • Две ритуални чаши със съответната им украса;
 • Шампанско, сватбени кошнички, сладки и бонбони за почерпка.

За сключване на граждански брак с чужд гражданин са Ви необходими:

 • Копие от документа за самоличност на чуждия гражданин ( международен паспорт) – преведен на български език;
 • Официален документ от властите на съответната страна, от който да са видни имената на лицето, пол, дата на раждане, място на раждане и семейно положение (семейното положение трябва да е такова, че да позволява сключването на граждански брак според българското законодателство). Този документ следва да е преведен и легализиран;
 • Медицинско свидетелство за брак на двете лица, които ще встъпват в брак, издадени в България;
 • Копие на личната карта на българския гражданин;
 • Данните на свидетелите (трите имена и ЕГН);
 • Плащане на съответната такса;
 • Превод и легализация на документите на чуждия гражданин могат да се извършат в БГ или в консулство (или посолството на България в съответната държава), като за да извършвате тези действия от негово име в България трябва да имате нотариално заверено пълномощно. Ако младоженците ще са само няколко дни в България най-добре е чуждия гражданин да извърши превода и легализацията на първите два документа във държавата си и да Ви ги изпрати тук.

Не можете да сключите граждански брак ако:

 • не сте навършили 18 години (брак могат да сключат и навършилите 16 години при разрешение от председателя на районния съд по местожителството на единия от тях);
 • сте свързани в брак с друг;
 • някой от двама ви е поставен под пълно запрещение, защото страда от душевна болест или слабоумие;
 • един от вас страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението, както и от болест, която крие сериозна опасност за живота и здравето на другия съпруг (бракът може да се сключи, ако заболяването е известно на другия съпруг).
 • роднини по права линия;
 • братя и сестри, техните деца и други роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
 • лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия и на братя и сестри.
 • Пожелания за граждански брак и сватба може да видите тук.

Необходими документи за Годишен Технически Преглед

За да преминете успешно ГТП (годишен техничеси преглед) на автомобил, ще ви трябват следните документи:

 • Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (голям и малък талон), като се допуска и ксерокопие на големия;
 • Полица от валидна застраховка гражданска отговорност;
 • Ако автомобилът има газова уредба трябва да разполага със стикер “GAS” на задното стъкло. За ППС с монтирана АГУ, отразено в системата на ИААА преди 01.09.2014г., не се изисква документ; За ППС с новомонтирана АГУ след 01.01.2015г. се изисква представянето на протокол за пускане в експлоатация на АГУ, издадено от оторизирана фирма;
 • Документ за платен данък МПС – Документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС. В случай, че данъкът не е заплатен в съответната Община (по лична карта), платежният документ трябва да бъде заверен от същата. Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ. Ако лекият автомобил е собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см и с мощност до 117,64 kW се освобождава от данък МПС. Собствениците на МПС попадащи под този член на закона, трябва да придобият служебна бележка от общината по местожителство, с която да удостоверят освобождаването си от данък МПС пред техническата комисия на пункта за Годишен технически преглед;
 • Документ за самоличност на лицето, което представя автомобила на преглед;

Глобата за управление на технически неизправно МПС или по-точно такова без гидишен технически преглед е до 50лв и се постановява с фиш.

Времетраенето на един технически преглед е не по-малко от двадесет минути и обикновено струва от 35-55лв.

Посочените документи са в съответствие с изискванията на Наредба № Н – 32 на Министерство на транспорта за извършване на годишни технически прегледи.