Документи за шофьорска книжка

 

Притежаването на автомобил отдавна не е лукс, а се е превърнало в необходимост, затова и много хора решават да инвестират определена сума в покупката на кола, но разбира се, преди това трябва да разполагат с шофьорска книжка. Ако и на вас ви предстои тази стъпка и се чудите какви документи се подават, информацията по-долу ще ви бъде полезна.

Издаването на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) се случва след подаване на тези документи в звената на „Пътна полиция“ при СДВР или ОД на МВР (разбирайте КАТ) по вашия постоянен адрес:

 1. Заявление.
 2. Лична карта за справка.
 3. Документ за медицински преглед на водача на МПС или протокол от ТОЛЕК (Транспортна областна лекарска експертна комисия) или ТЦЛЕК (Транспортна централна лекарска комисия).
 4. Удостоверение за завършен курс за оказване на първа долекарска помощ (издава се от БЧК).
 5. Декларация, удостоверяваща, че обичайното пребиваване на лицето не е в друга държава – членка на ЕС и не притежава валидно свидетелство, издадено от тази държава.
 6. Копие от документ за завършено минимум основно образование.
 7. Квитанция за платена такса.
 8. Нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично.
 9. Към всички копия от документи се представят и оригиналите за справка.

След завършване на курс за обучение за водач на МПС от ДАИ (Държавна автомобилна инспекция) изпращат удостоверението ви директно в КАТ като срокът е около 3 работни дни.

Заявлението за първоначално издаване на книжка се генерира автоматично от системата на МВР и е попълнено, ваша задача е да проверите верността на данните и да се подпишете.

Към това заявление се прилага документ от личния лекар, ТОЛЕК или ТЦЛЕК, удостоверяващ здравословното ви състояние и дали сте годен да управлявате МПС. Има такса за издаване на този документ, а валидността му е 6 месеца.

При първоначално издаване на шофьорска книжа е задължително преминаването на обучение по оказване на първа медицинска помощ при пътнотранспортни произшествия, което обучение се провежда в звената на Български Червен Кръст.

Можете да имате само едно СУМПС, издадено от държава-членка на ЕС и поради тази причина се подава декларация, че обичайното ви пребиваване не е в друга държава-членка на ЕС и нямате друго валидно СУМПС издадено от съответната държава. Тази декларация се попълва предварително, а се подписвате пред служителя, приемащ вашите документи. Когато заявлението не се подава лично, е задължително да се направи нотариално заверено пълномощно. В този случай е нужно да попълните и подпишете предварително декларацията за обичайно пребиваване и да заверите този подпис нотариално, а пълномощникът ви да го приложи към документите за издаване на книжка.

Квитанцията за платена държавна такса се плаща на място (в брой или с банкова карта без такса за трансакцията) или по банков път.

За получаването на книжка е нужно да имате най-малко завършено основно образование. Подава се копие от него (а се носи и оригинал за справка), а когато обучението и извършено в училища, извън територията на страната, се подава удостоверение за завършените етапи на обучението.

 

Документи за задграничен паспорт

 

Паспортът е важен документ, който удостоверява самоличността в рамките на държавата, както и зад граница. Издаването му се налага при пътуване и пребиваване в държави, които не са членки на ЕС.

Документите за издаване на паспорт се подават в съответното звено на СДВР или районното управление по постоянен адрес. А нужните документи са:

 1. Заявление за издаване на паспорт.
 2. Документ за платена държавна такса.
 3. Копие от удостоверение за раждане – при подаване на заявление за лица под 18-годишна възраст.
 4. Лична карта за справка.

Заявлението се предоставя от служител в районното управление и е попълнено автоматично от информационната им система. Ваше задължение е да проверите коректността на данните, да се попълнят празните полета и да се маркира, където има нужда. При необходимост от промяна на генерираните данни, трябва да се представят съответните документи, които я удостоверяват – при промяна на имена, постоянен адрес, транслитерацията на имената и месторождението (при първи документ тя може да се различава от нормативно установената). При подаване на заявлението може да отбележите, ако друг човек ще трябва да получи вашите документи – вписват се имена, ЕГН и номер на лична карта.

Таксата за услугата се заплаща на място, а документът се прилага към заявлението.

Лицата до 14-годишна възраст също могат да имат задграничен паспорт, като  за неговото издаване заявлението трябва да се подаде от двамата родители. При невъзможност на един от родителите да присъства, подписът се полага от упълномощено лице, което разполага с нотариално заверено изрично пълномощно. Непълнолетните лица между 14 г. и 18 г. подават заявлението от свое име, но подпис полагат и двамата родители. В тези случаи се изисква и копие от удостоверението за раждане, дори лицето да има издадена лична карта.

След подаване на документите, служител от звеното снема биометрични данни – снимка и два пръстови отпечатъка (на ляв и десен показалец), а лицето полага подпис.

Готовият задграничен паспорт се получава от родител/настойник, от лицето, което е вписано при подаване на заявление или от изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

 

Документи за пенсиониране

 

Получаването на пенсия е свързано с определени изисквания, които често са неясни, объркващи и дори високи. Ако ви предстои пенсиониране, но не сте сигурни какви документи трябва да подадете и къде да го направите, тази информация ще ви бъде полезна.

Право на пенсия имат всички лица, които са работили по трудови правоотношения, имат нужната възраст и стаж и едновременно покриват две основни изисквания – да са навършили определена възраст и да имат необходимия трудов стаж. Те са различни за мъжете и жените.

Пенсионна възраст:

 • При жените – навършени 61 години и 2 месеца.
 • При мъжете – навършени 64 години и 1 месец.

Стаж:

 • При жените – 35 години и 6 месеца.
 • При мъжете – 38 години и 6 месеца.

Документи за пенсиониране:

 • УП-1 – заявление по образец, което се подава в НОИ;
 • Заповед за прекратяване на трудовия договор при последния осигурител;
 • Трудова/и книжки, осигурителни книжки;
 • Акт за раждане на дете/деца, ако майката е била неработеща по време на майчинството.
 • Военно-отчетна книжка – за мъжете;
 • УП-2 – нужен е за изчисляване размера на пенсията.
 • УП-3 – в някои случаи.

УП-1 е заявление, което се подава във филиалите на НОИ и към него се прилагат останалите документи. Задължително се представя заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с последния осигурител.

Главен документ за осигурителен стаж са трудовата и осигурителната книжка, военно-отчетната книжка и актът за раждане, в случай че майката е била неработеща по време на майчинството.

УП-2 е документ, удостоверяващ осигурителния доход за период от 3 последователни години, който период може да бъде избран от 15-годишен период (01.01.1982 г. – 31.12.1996 г.). Осигурителният доход от 01.01.1997 г. е задължителен и за него се изготвя УП-2 от тази дата до датата на прекратяване на последния трудов договор.

УП-3 е документ, който може да замести неправилно оформения или незаверен стаж от даден осигурител, като УП-3 трябва да бъде издаден именно от него.

Самата пенсия се отпуска от датата на придобиване на правото за нея, само ако заявлението и нужните документи са подадени в срок до 2 месеца от тази дата. Ако този срок се пропусне, пенсията се отпуска от датата на подаване на заявлението.

За да бъдат подготвени всички документи в срок, от НОИ разпращат писма на всички лица, които придобиват право на пенсия през съответната година. Това не означава, че пенсията е отпусната, а че може лицето да започне да събира своите документи и да ги подаде в двумесечния срок след навършване на възрастта и придобиване на стажа за пенсиониране.

Освен по-горните документи, може да бъдат нужни и УП-30, който съдържа длъжностите, които лицето е заемало, както и срокът им. УП-12 пък е документ, който удостоверява осигурителния стаж за отделните периоди, както и общия трудов стаж. Документите, които лично на вас ще ви трябват при пенсиониране, ще получите в писмо от НОИ.

Уточняваме, че тази информация е валидна за 2018 година.

Документи – свидетелство за съдимост

 

Свидетелството за съдимост е официален документ, който е нужен най-често при постъпване на работа, при подаване на документи за огнестрелно оръжие, при търговия с ценни книжа, както и при практикуване на определени професии – лекар, адвокат, архитект и други.

Свидетелството за съдимост се получава въз основа на подадени документи в Бюрото за съдимост при Софийския районен съд или в Районния съд по местоживеене. За да заявите такова свидетелство, трябва да подготвите и депозирате следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Лична карта – не е нужно копие;
 3. Удостоверение за раждане;
 4. Документ за платена държавна такса.

Заявлението се попълва на място от лицето, като гишето за подаване може да е различно в зависимост от това дали е родено в съответното населено място или извън него. Личната карта и удостоверението за раждане са само за справка и не са нужни копия от тях.

Заявлението може да бъде подадено освен лично, и чрез родител, дете, брат/сестра или съпруг, като в този случай е нужно изрично писмено пълномощно. Ако се подава от трето лице, което не влиза в по-горните, е необходимо да се направи изрично нотариално заверено пълномощно.

Вносната бележка за платена такса се издава в два екземпляра, като сумата може да бъде платена по банков път, посочвайки трите имена и ЕГН на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост, на място в банковия клон или с банкова карта на ПОС терминал.

Срокът за изготвяне на свидетелство за съдимост е до 3 работни дни, а по възможност и в рамките на същия ден.

Министерството на правосъдието може да издаде и електронно свидетелство за съдимост. За целта е нужно на лицето да не са били налагани административни наказания по чл.78а от Наказателния кодекс и/или да не са били издавани бюлетини за съдимост. Също така, за да бъде подадено заявлението, трябва да разполагате с електронен подпис.

Същият орган издава справка за съдимост по искане на държавни органи и със служебни цели, но тази справка е различна от свидетелството.

Документи за регистрация в Бюрото по труда

 

Бюрото по труда е главно поделение към Главна дирекция „Услуги по заетостта“, а всяко такова звено обслужва определени общини. Ако на скоро сте загубили работата си или искате да я смените (не е нужно да сте безработен, за да се регистрирате там), трябва да посетите Бюрото по труда, за да се регистрирате там. Така може да следите свободните работни места, различни мерки за заетост и програми за обучение, посредничество между работодател и работник и много други.

Освен да влезете в масива им като кандидат за работа, това ви дава възможност да получавате парично обезщетение за безработица (само ако сте безработни) от НОИ.

Регистрацията се извършва по постоянен или настоящ адрес на лицето, като може да влезете в следните категории – безработни (не работят, но търсят работа и могат да започнат работа в 14-дневен срок от уведомяването им от ДБТ), заети, които желаят да сменят настоящата си работа, учащи се, които искат да работят през свободното си време или лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия в намален размер по чл.68а от КСО или получават пенсия за старост в друга държава.

Документи за регистрация в Бюрото по труда:

 • Лична карта или друг валиден документ за самоличност;
 • Документи за завършено образование и/или квалификация;
 • Трудова книжка или друг документ, който го удостоверява;
 • Други документи – ТЕЛК, ако има, документ за придобиване правото на пенсия и т.н.

След записване, може изискате да ви бъде издадена служебна бележка за регистрация, с която да подадете документи за получаване на обезщетение за безработица от НОИ.

Служителят от БТ, който е обработил данните ви, ще определи дата за следващото ви посещение, на което може да обсъдите евентуално подходящи работни места и/или включване в различни програми за обучение и повишаване на квалификацията.

При промяна в декларираните данни (например започване на работа), сте длъжни в срок до 7 работни дни да уведомите БТ, в което сте регистрирани. При неизпълнение на предписанията, неявяване за подпис или отказ за включване в подходяща програма/приемане на подходяща работа, регистрацията може да бъде прекратена. Възстановяването й е възможно най-малко 6 месеца след прекратяването. Можете и сами да се откажете от регистрацията, а в случай че не сте започнали работа, отново да се регистрирате, без да е необходимо да изчаквате 6-месечния период.

Документи за регистрация на фирма

 

Много хора се сблъскват с бумащина и неразбираеми укази, заповеди и изисквания, когато решат да регистрират собствена фирма. По-долу ще разгледаме кои са те за две от най-популярните форми в България – ЕООД и ООД. Разликата между тях е в броя на хората, които притежават част от капитала. В първия случай капиталът е еднолична собственост, а във втория – поне двама, но без изискване на равни капиталови части.

Всички документи се подават в Агенцията по вписванията, а за самата услуга трябва да платите такса. Откриването на набирателна сметка за внасяне на капитала също се таксува, а размерът се определя от самата банка.

Документи за регистрация на ЕООД:

 1. Заявление образец А4 – попълва се предварително и към него се прилагат останалите документи от списъка по-долу.
 2. Бележка за внесен капитал – банката е по избор. Предварително трябва да се открие набирателна сметка, по която да бъде внесен капиталът. След това тя се закрива и се открива фирмена сметка.
 3. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – нужна е нотариална заверка и подпис от управителя.
 4. Учредителен акт.
 5. Учредителен протокол – съдържа взетите решения от учредителното събрание, както и неговия дневен ред.
 6. Решение за назначаване на едноличния собственик на капитала като управител.
 7. Декларация за истинността на заявените обстоятелства – тя е по чл.13, ал. 4 от Закон за Търговския регистър и се подписва лично от заявителя.
 8. Декларация по чл. 142 от Търговски закон за забрана на конкурентна дейност.
 9. Декларация по чл. 141 от ТЗ, с която управителят декларира, че отговаря на изискванията по закон.
 10. Заявление Д1 за запазване на фирма – не е задължително и се таксува.
 11. Разрешение или лиценз за дейността на фирмата, ако се изисква такова.

Заявление образец А4 е най-важният документ при регистриране на ЕООД. Към него се прилагат останалите документи.

Декларацията по чл. 13, ал. 4 от ЗТР за истинността на декларираните данни се заявява и подписва лично. Ако това е невъзможно, тогава се изготвя декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТР, която се подава от приносителя (когато се подава от лице, различно от заявителя).

Документи за регистрация на ООД:

 1. Заявление по образец А4 – към него се прилагат останалите документи.
 2. Бележка за внесен капитал – законовият минимум е 2 лв., а ако сте избрали да внесете повече, сумата трябва да бъде най-малко 70% от определения капитал. Открива се набирателна сметка в банка по избор, по която сметка се превежда капиталът. Тази сметка се закрива след това и се открива фирмена.
 3. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен).
 4. Дружествен договор.
 5. Протокол от Общото събрание на съдружниците – в този документ са вписани дневния ред на събранието и решенията, които са взети на него.
 6. Решение за назначаване на управител от общото събрание.
 7. Декларации по чл. 13, ал. 4 или т. 5 от ЗТР за деклариране на истинността на заявените обстоятелства. Първата се подава лично, а втората чрез приносител, ако заявителят няма възможност да го направи сам.
 8. Декларация по чл. 142 от Търговски закон за забрана на конкурентна дейност.
 9. Заявление Д1 за запазване на фирмата – не е задължително.
 10. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ, чрез която управителят декларира, че отговаря на изискванията за управител на фирма.
 11. Лиценз или разрешение в зависимост от дейността на фирмата.

Имайте предвид, че от типа на занимание на фирмата или е ЕТ или друг вид, може да са нужни и различни документи. Съветваме ви да направите консултация със счетоводител и/или юрист или направо да се доверите на техния опит, за да регистрират фирмата ви. Разбира се, тази услуга се плаща, но спестява много време и нерви.